بررسی تأثیر ضخامت لایه لاستیکی بر شکل دهیِ میکروکانال های صفحات دو قطبی فلزی در فرایند شکل دهی لاستیکی


عنوان مقاله [English]

بررسی تأثیر ضخامت لایه لاستیکی بر شکل دهیِ میکروکانال های صفحات دو قطبی فلزی در فرایند شکل دهی لاستیکی