مقایسه تجربی شکل پذیری لوله های تک لایه آلومینیوم و دولایه مس-آلومینیوم در فرایند شکل دهی داغ با دمش گاز


عنوان مقاله [English]

مقایسه تجربی شکل پذیری لوله های تک لایه آلومینیوم و دولایه مس-آلومینیوم در فرایند شکل دهی داغ با دمش گاز