مطالعه تجربی و عددی تأثیر مکانیکی روش افزایش و کاهش تناوبی قطر جهت تولید لوله های مسی مستحکم (CFS)


عنوان مقاله [English]

مطالعه تجربی و عددی تأثیر مکانیکی روش افزایش و کاهش تناوبی قطر جهت تولید لوله های مسی مستحکم (CFS)