مطالعات ریزساختـاری و خواص مکانیـکی فرآینـد هیدروفرمینـگ ورق‌‏هـای آلیاژی منیزیم AZ31B و آلومینیم AA 2024 در دماهای بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هیدروفرمینگ یکی از جدیدترین روش‌های شکل‌دهی ورق‌های فلزی به‌شمار رفته که در دو دهه اخیر به‌طور گسترده‌ای در صنعت مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، فرآیند هیدروفرمینگ ورق دو آلیاژ سبک آلومینیم 2024 و منیزیم AZ31B در دماهای بالا به‌صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. به‌منظور بررسی کیفیت نمونه‌های تولید شده، کرنش ضخامتی به‌وجود آمده در نمونه‌های تغییر شکل یافته مطالعه گردیده است. در ادامه و با استفاده از سختی سنجی و تصاویر ریز ساختار به‌دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، ارتباط بین نحوه توزیع کرنش ضخامتی با اندازه دانه و میزان سختی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌منظور تأیید مقادیر تجربی به‌دست آمده، تکرارپذیری نتایج آزمایشگاهی انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که دمای مناسب جهت فرآیند شکل‌دهی نمونه‌‌های آلومینیمی و منیزیمی به‌ترتیب 0C 250 و 0C 200 می‌باشد. بیشترین میزان کشیدگی و در نتیجه کرنش پلاستیک (به‌دلیل خمش و کشش همزمان) در ناحیه دیواره قطعه‌کار اتفاق افتاده و با وجود اصطکاک تماسی بین ورق و ماتریس در ناحیه فلنج، میزان کرنش ناحیه مزبور افزایش پیدا کرد. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، بیشترین میزان افزایش سختی و کاهش اندازه دانه برای نمونه آلومینیمی به‌ترتیب 37% و 20% و برای نمونه منیزیمی به‌ترتیب 24% و 42% در ناحیه دیواره نسبت به کف محصول به‌دست آمدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microstructural Studies and Mechanical Properties of Hydroforming Process of AZ31B Magnesium and AA 2024 Aluminum Alloys Sheets at Elevated Temperatures

نویسندگان [English]

  • Faramarz Fereshteh-saniee
  • Saeed Yaghoubi
  • Sadegh Ghorbanhosseini
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Hydroforming is one of the newest sheet metal forming methods that has been widely considered in the industry in the last two decades. In the present research work, the sheet hydroforming process of 2024 aluminum and AZ31B magnesium light-alloys at elevated temperatures has been studied experimentally. In order to evaluate the quality of the produced specimens, the thickness strain created in the cups has been investigated. Then, the relationship between thickness strain distributions with the grain size was discussed using hardness test and microstructure images obtained from scanning electron microscopy (SEM). In order to confirm the gained numerical values, the repeatability of experimental results was performed. The outcomes demonstrated that the suitable temperatures for the hydroforming process of 2024 Al alloy and AZ31B Mg alloy respectively gained to be 250 °C and 200 °C. The maximum amount of elongation and plastic strain (due to simultaneous bending and stretching) occurred in the wall of the cup and despite the friction of contact between the sheet and the matrix in the flange region, the amount of strain in this area increased. According to the results of the current study, the maximum increase in hardness and decrease in grain size were obtained 37% and 20% for AA 2024 and 24% and 42% for AZ31B, respectively, in the wall area in comparison with the bottom of the product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheet hydroforming
  • Thickness strain
  • Plastic strain
  • Al 2024
  • AZ31B