بررسی خوردگی در آلیاژ آلومینیوم- برنج دستگاه آب‌شیرین‌کن مجتمع گازی پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد -- دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شیراز

2 گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

یکی از تجهیزات بسیار مهم برای تأمین آب شیرین در پالایشگاه‌ها، دستگاه آب‌شیرین‌کن از نوع تیوبی می‌باشد. در این پژوهش علل خوردگی بر روی تیوب‌های آلیاژ آلومینیوم- برنج در دستگاه آب‌شیرین‌کن مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور آنالیز شیمیایی آب ورودی جهت شناسایی ترکیب آب و پراش اشعه ایکس جهت شناسایی و آنالیز رسوبات تشکیل‌شده بر روی تیوب‌ها انجام گرفت. همچنین نمونه‌ها به‌منظور بررسی ریزساختاری و تشخیص نوع خوردگی به وجود آمده، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. مقاومت به خوردگی حفره‌ای نمونه‌های با و بدون رسوب، با استفاده از آزمایش پلاریزاسیون سیکلی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، ویژگی‌های آلیاژ بکار رفته به همراه نتایج بازرسی‌های حین ساخت و میزان انطباق آنها با استانداردهای مربوط مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایش‌های انجام‌شده، نشان داد که علت انهدام زودهنگام تیوب‌ها، خوردگی حفره‌ای در آنها بوده است که عمدتا در زیر رسوبات کربناتی، به وقوع پیوسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Corrosion of Aluminum – Brass Alloy in Desalination Plant of South Pars Gas Complex

نویسندگان [English]

  • Behroz Afshari Bahman Biglo 1
  • Esmaeil Jafari 2
1 Department of Materials Science, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Materials Science and Engineering Dept. IAU
چکیده [English]

The tube desalination package is one of the most important equipments for supplying water in refineries. The corrosion causes of aluminum- brass alloy tubes in desalination package were studied in this research. For this purpose, chemical analysis of water To identify the composition of water and X-ray diffraction analysis in order to identify deposits layer, which was formed on the tube surface, was performed. Also to investigate the microstructure of the metal and surface layer and identify the type of corrosion, the samples were examined by scanning electron microscopy (SEM). The pitting corrosion of the samples, with and without deposition, were evaluated. For this purpose, cyclic polarization tests were used. Furthermore, the alloy characterization and the results of inspections during construction, and in compliance with the relevant standards were investigated. The results were shown that the pitting corrosion was the main factor of tube failure which was happened under the carbonate layer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion Resistance
  • Aluminum - Brass alloy
  • Pitting Corrosion
  • X-ray diffraction analysis