دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-60 
2. بررسی اثر عنصر تیتانیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش سخت پودری Fe-Ni-C-W

صفحه 12-23

منصور صادقی نسب؛ محمدرضا خانزاده قره شیران؛ عباس سعادت