اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند