بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

  • پاک، عباس [1] استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
  • پیرحیاتی، وحید [1] مکانیک،مکانیک و هوا فضا،علوم تحقیقات،تهران،ایران
  • پروز، هادی [1] استادیار مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
  • پرویزی، علی [1] استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

ت

  • تاجیار، علی [1] عضو هیات علمی، گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
  • تقی پور، عباس [1] مکانیک- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول- دزفول - ایران

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

ه

ی

A