بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاک، عباس [1] استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
 • پاک، عباس [1] استادیار، مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • پاک منش، محمد رضا [1] گروه مواد و آلیاژهای نوین، پژوهشکده مواد و انرژی، پژوهشگاه فضایی ایران، اصفهان، ایران
 • پروز، هادی [1] استادیار مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • پرویزی، علی [1] استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران
 • پناهی لیاولی، روح اله [1] دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، مرکز پژوهشی فرآیندهای نوین شکل‌دهی مواد، دانشگاه صنعتی بابل، بابل
 • پور، مسعود [2] مکانیک- دانشکده مهندسی- دانشگاه صنعتی قوچان- قوچان- ایران
 • پور، مهدی [1] مربی، آمار اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه خاوران، مشهد
 • پیرحیاتی، وحید [1] مکانیک،مکانیک و هوا فضا،علوم تحقیقات،تهران،ایران

ت

 • تاجیار، علی [1] عضو هیات علمی، گروه طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • تقی پور، عباس [1] مکانیک- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول- دزفول - ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذوالفقاری، عباس [1] گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

ر

ز

س

ش

 • شافعی، محمدرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • شاکری، محسن [1] گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • شالچی، احسان [1] کارشناسی ارشد ، مهندسی مکانیک، پژوهشکده رانشگرهای فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران، تبریز
 • شاهدی اصل، مهدی [1] گروه آموزشی مهندسی مکانیک،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران
 • شکوری، احسان [2] مدیر آموزش های آزاد و توسعه دوره های کوتاه مدت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال
 • شلوندی، مقصود [1] عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
 • شلوندی، مقصود [1] گروه مهندسی ساخت و تولید- دانشکده مکانیک-دانشگاه تبریز-تبریز-ایران
 • شمعانیان، مرتضی [1] مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شیخ الاسلامی، محمدرضا [1] گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • شیخی، محمدمراد [1] گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران

ص

ض

 • ضیائی، سیما [1] گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • ورمزیار، مصطفی [1] دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران
 • وفا، نوید [1] کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران

ه

ی

A

ٌ