اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامحسین لیاقت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

ghlia530modares.ac.ir

سردبیر

دکتر غلامحسین لیاقت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

infosmeir.org

مدیر داخلی

دکتر حامد احمدی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

h_ahmadimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز آرزو

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

arezooaut.ac.ir

دکتر محمد بخشی جویباری

استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

bakhshinit.ac.ir

دکتر صادق رحمتی

دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

srahmatisrbiau.ac.ir

دکتر امیررضا شاهانی

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

shahanikntu.ac.ir

دکتر کریم شلش نژاد

استاد دانشگاه تبریز

shelesh-nezhadtabrizu.ac.ir

دکتر محمود فرزین

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

farzincc.iut.ac.ir

دکتر غلامحسین لیاقت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

ghlia530modares.ac.ir

دکتر حسن مسلمی نائینی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

moslemimodares.ac.ir

دکتر فرهنگ هنرور

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

honarvarkntu.ac.ir

دکتر بهنام داودی

دکتری ساخت و تولید عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

bdavoodiiust.ac.ir

دکتر یوسف حجت

دکتری ساخت و تولید عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

yhojjatmodares.ac.ir