راهنمای نویسندگان

الگوی نگارش مقاله 

 

نویسندگان محترم توجه فرمایند که از معرفی داوران با ایمیلهای غیر رسمی مانند یاهو و جیمیل خودداری کنند. داور بایستی دارای ایمیل رسمی دانشگاهی/پژوهشگاهی باشد.