طراحی و شبیه سازی یک آرایه تشکیل شده از ترانسدیوسر های تانپیلز با وجود مواد پوشش دهنده محافظ


عنوان مقاله [English]

طراحی و شبیه سازی یک آرایه تشکیل شده از ترانسدیوسر های تانپیلز با وجود مواد پوشش دهنده محافظ