اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین لیاقت

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~ghlia530
ghlia530modares.ac.ir

سردبیر

غلامحسین لیاقت

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~ghlia530
ghlia530modares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین لیاقت

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~ghlia530
ghlia530modares.ac.ir

حسن مسلمی نائینی

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~moslemi
moslemimodares.ac.ir

یوسف حجت

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~yhojjat
yhojjatmodares.ac.ir

امیررضا شاهانی

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shahani
shahanikntu.ac.ir

فرهنگ هنرور

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/honarvar
honarvarkntu.ac.ir

بهروز آرزو

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2080/
arezooaut.ac.ir

محمد بخشی جویباری

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370292
bakhshinit.ac.ir

کریم شلش نژاد

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?sheleshnezhad
shelesh-nezhadtabrizu.ac.ir

محمود فرزین

مهندسی مکانیک استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان

farzin.iut.ac.ir/
farzincc.iut.ac.ir

بهنام داودی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/find.php?content_id=41150
bdavoodiiust.ac.ir

صادق رحمتی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

srb.iau.ir/fa
srahmatisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمود مرادی

مهندسی مکانیک دانشگاه نُورثهَمپتِن

www.northampton.ac.uk/directories/people/mahmoud-moradi/
mahmoud.moradinorthampton.ac.uk

کارشناس نشریه

علی زین‌العابدین بیگی

مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

ali.zeynolabedinmodares.ac.ir

ویراستار ادبی

فرزانه جعفری مریکی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

farzane7dokht5gmail.com