دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر و آبان 1397، صفحه 1-49 
بررسی تجربی رفتار کششی کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده تحت اثر سیکل های گرمایشی

صفحه 18-25

سیدمحمدرضا خلیلی؛ محسن زارعی؛ رضا اسلامی فارسانی؛ محمدرضا زمانی