دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر و دی 1397، صفحه 1-62 
اثر فرایند اصطکاکی اغتشاشی با تعداد پاس مختلف بر خواص مکانیکی، سایشی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061

صفحه 12-21

حامد آقامحمدی؛ رسول جمشیدی؛ اکبر حیدرپور؛ یوسف مظاهری رودبالی؛ مهرداد نعمتی