دوره و شماره: دوره 6، شماره 7، دی 1398، صفحه 1-60 
بررسی حد شکل‌دهی کامپوزیت چندلایه فرآوری شده با روش پیوند نوردی

صفحه 12-23

داود رحمت آبادی؛ مسلم طیبی؛ بهنام نورمحمدی خیارک؛ رامین هاشمی


مطالعه تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ قطعه Y-شکل جفت با کمک روش تحلیل واریانس

صفحه 34-41

سیدمرتضی عابدی؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی؛ خلیل خلیلی؛ امیر اشرفی