دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1-55 
طراحی و ساخت یک اسکنر استریویی فعال و صحت سنجی نتایج از دیدگاه مترولوژیک

صفحه 20-29

مریم انصاری؛ قاسم امیریان؛ سید محمد امام؛ سید جلال همتی