کلیدواژه‌ها = پارامترهای سوراخکاری
بررسی تحلیلی و تجربی تاثیر سرعت دورانی و نرخ پیشروی بر افزایش دما در سوراخکاری استخوان کورتیکال

دوره 7، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 22-33

مسعود محمدی؛ محمدمراد شیخی؛ محمد مقداد فلاح؛ احسان شکوری