نویسنده = ���������� �������������������� ��������
انتخاب معیار شکست نرم مناسب جهت پیش‌بینی شکست در فرایند شکل‌دهی مجدد مقاطع دارای تاخوردگی

دوره 8، شماره 8، آبان 1400، صفحه 24-37

مازیار ظهرابی؛ حسن مسلمی نائینی؛ سیامک مزدک؛ حسین طالبی قادیکلایی