نویسنده = نوید ٌصابری نصرآباد
اندازه‌گیری غیرمخرب عیوب داخلی با استفاده از روش تداخل سنجی لیزری برشی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 45-52

سینا صباغی فرشی؛ داود اکبری؛ نوید ٌصابری نصرآباد