نویسنده = �������� ������ ��������
مدلسازی دینامیکی و کنترل مستقل سرعت خطی و زاویه‌ای ربات ماهی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-45

فرناز دهکردی؛ مجید ساده دل