نویسنده = مجید بنی اسدی
مطالعه تأثیر روش اکستروژن فشاری تناوبی هیدرواستاتیک لوله بر خواص آلیاژ آلومینیوم 5052

دوره 8، شماره 8، آبان 1400، صفحه 38-51

محمد افتخاری؛ قادر فرجی؛ مصطفی بهرامی؛ مجید بنی اسدی