نویسنده = شلوندی، مقصود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی فرآیند قطعات استوانه‌ای به روش واریانت و جنرتیو با استفاده ازمشخصه های Step فایل

دوره 6، شماره 9، اسفند 1398، صفحه 1-12

امین سعیدی؛ آیدین سلیمی اصل؛ مقصود شلوندی