بازرسی غیرمخرب محصولات کشاورزی غده‌ای طی دوره انبارمانی با آزمون‌های صوتی و فشاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فنی کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان صندوق پستی 3391633755 - ایران

2 گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران- تهران-ایران

3 گروه فنی کشاورزی- پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران- تهران- ایران

چکیده

استفاده از روش‌های سنتی برای تفکیک و جداسازی محصولات سالم از معیوب وقت‌گیر و هزینه‌بر بوده و نیاز به آزمون تشخیصی غیرمخرب در کمترین زمان و هزینه با دقت بالا می‌باشد. تحقیق حاضر در همین راستا و باهدف تشخیص کیفیت درونی محصول کشاورزی غده‌ای (سیب‌زمینی واریته بانبا) با آزمون غیرمخرب صوتی در طی دوره انبارمانی با رطوبت 78% به مدت 44روز صورت گرفت. به‌منظور تشخیص کیفیت درونی محصول در طی دوره انبارمانی از دو آزمون صوتی و آزمون فشار تک‌محوری (به‌عنوان آزمون شاهد) استفاده گردید. اثر دو متغیر مستقل زمان نگهداری و جرم نمونه بر نیروی حد تسلیم (به‌دست‌آمده از آزمون فشاری) و شاخص سفتی به‌دست‌آمده از آزمون صوتی مورد مقایسه قرار گرفت.. نتایج نشان می‌دهد زمان نگهداری و جرم نمونه‌های مورد آزمایش بر پارامتر‌های کیفی در سطح احتمال 1% معنی‌دار بوده و همچنین میزان همبستگی بین پارامتر شاخص سفتی و نیروی حد تسلیم برابر با 66% و همبستگی بین شاخص سفتی و مدول الاستیسیته برابر با 63% می‌باشد. نتایج کلی پژوهش بیانگر این است که آزمون صوتی قدرت تشخیص کیفیت درونی سیب‌زمینی در طی دوره نگهداری 44 روز را دارا می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nondestructive investigating firmness of tuber agricultural products during storage using sound and compression tests

نویسندگان [English]

  • rasul karimi 1
  • mohammad aboonajmi 2
  • Sayed Reza Hassan Beygi 3
1 Dep of Agrotechnology, University of Tehran, Abouraihan Campus, pakdasht- Iran
2 Department of Agrotechnology, Abouraihan Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Agrotechnology, Abouraihan Campus, University of Tehran, , Tehran, Iran
چکیده [English]

Application of traditional methods for the separation and sorting of healthy products from defective is a tedious and laborious, which needs fast and low cost non-destructive diagnostic system to overcome this problem. The present study was conducted with the aim of determining the internal quality of the tuber agricultural product (potato, Banba variety) with non-destructive sound test during the storage duration of 44 days with 78% moisture content. In order to determine the internal quality of the product during shelf life storage, sound and pressure test (as a control) were used. The results showed that the acoustic test has the ability to determine the quality of potato during the storage period. Also the effect of two independent variables of storage time and sample mass was compared on the bio-yield force (pressure test) and the firmness index using acoustic test. The results of this research revealed that the storage duration and mass of samples were significant at 1% probability level on quality parameters. In this study, the correlation coefficient between the firmness index and bio-yield force and the modulus of elasticity was 66% and 63%, respectively. The overal results of this research revealed sound test is capable for diagnostic internal quality of potato during 44 days of storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Destructive
  • Firmness index
  • Potato
  • Shelf life
  • Sound test