بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر نرخ براده برداری در عملیات سوراخکاری برنج با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری


عنوان مقاله [English]

بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر نرخ براده برداری در عملیات سوراخکاری برنج با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری