مجله علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران (IJME) - مقالات آماده انتشار