نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ قطعه Y-شکل جفت با کمک روش تحلیل واریانس

دوره 6، شماره 7، دی 1398، صفحه 34-41

سیدمرتضی عابدی؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی؛ خلیل خلیلی؛ امیر اشرفی