نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی رفتار کششی کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده تحت اثر سیکل های گرمایشی

دوره 5، شماره 2، مهر و آبان 1397، صفحه 18-25

سیدمحمدرضا خلیلی؛ محسن زارعی؛ رضا اسلامی فارسانی؛ محمدرضا زمانی