نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. روشی جدید در پیش‏ بینی و کنترل تجربی پدیده چتر در فرایند داخل‏ تراشی

دوره 5، شماره 4، بهمن و اسفند 1397، صفحه 56-73

مریم خلیلی گشنیگانی؛ منصور رفیعیان؛ محمدمهدی ابوترابی


2. بررسی کمی نیروها در فرایند داخل‏ تراشی و ارائه روش جدید برای محاسبه نیروی نوک ابزار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 10-23

مریم خلیلی گشنیگانی؛ منصور رفیعیان؛ محمدمهدی ابوترابی